گل سینه جواهردوزی پالت

مروارید و کریستال سواروفسکی، پولک ایتالیایی و زمینه گلدوزی. رنگ ثابت.قیمت ۴۳۵هزار تومان

پاسخ شما به دیدگاه